SKLEP Intra Zioła Lifestyles w Polsce - Program Konsumenckii

Regulamin

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) został sporządzony w celu umożliwienia sprzedaży towarów przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamieszczonego na stronach internetowych pod adresem:www.intra-ziola.webnode.com/ (dalej jako „Sklep”).

 

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

4. W zakresie dokonywanej przy wykorzystaniu Sklepu sprzedaży zastosowanie mają wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

 

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami),

 

a w stosunku do Klientów będących konsumentami również:

 

b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827),

 

§2

 

Sprzedający

 

1. Sprzedającym dokonującym sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu jest Lifestyles International Holdings Corporation & Lifestyles Czech Republic s.r.o., NIP: 526 30 69 055, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lifestyles Czech Republic s.r.o., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 644-322-43-16 oraz numer statystyczny REGON:526 30 69 055.

 

2. Siedziba Sprzedającego mieści się w Tychach (województwo śląskie, powiat katowicki) przy ul.Barona 22 43-100 Tychy. Zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adresem, na który kierowana powinna być korespondencja do Sprzedającego jest adres: Lifestyles w Polsce, FIRMA MAJG, ul. Barona 22 43-100 Tychy.

 

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

 

a) pisemnie – na adres korespondencyjny:

 

Independent Distributors & Lifestyles w Polsce, FIRMA MAJG, ul.Barona 22 43-100 Tychy.

 

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 32 727 51 27,   512 125 979,  17 711 00 92

22 39 77 046,  91 883 50 20

 

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: infor@intra-ziola.pl

 

4. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedającego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w pkt. 2.1. Regulaminu, na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub pobrać go tutaj.https://prod.ceidg.gov.pl/

 

5. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika następującej przeglądarki internetowej:

 

a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0

 

b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0

 

c) Google Chrome

 

d) włączoną obsługą JavaScript

 

e) włączoną obsługę plików Cookies

 

6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 

§3

 

Kupujący (klient)

 

Kupującym (dalej jako „Klient”) za pośrednictwem Sklepu może być każdy podmiot, który zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może w sposób dla siebie wiążący zawrzeć umowę sprzedaży towarów. W szczególności Klientem może być osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), przedsiębiorca, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej oraz inny podmiot (np. fundacja, stowarzyszenie).

 

§4

 

Właściwości towarów i cena

 

1. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. 

 

2. Wszystkie towary sprzedawane są nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

 

3. Wskazana w odniesieniu do towarów sprzedawanych na stronach Sklepu cena jest ceną brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).

 

4. Wskazana w odniesieniu do towarów sprzedawanych na stronach Sklepu cena nie obejmuje kosztów dostawy zakupionych przez Klienta towarów.

 

5. Wskazana w odniesieniu do towarów sprzedawanych na stronach Sklepu cena jest podana w złotych polskich (PLN).

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

 

§5

 

Zawarcie umowy

 

1. Wystawienie towarów przez Sprzedającego na stronach internetowych Sklepu stanowi, zgodnie z postanowieniami art. 71 ustawy, o której mowa w §1 pkt 4 lit. a Regulaminu, zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

 

2. Kupujący składa ofertę zakupu towarów poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej infor@intra-ziola.pl albo za pomocą wiadomości SMS, wysyłając następujące informacje: rodzaj i ilość zamawianego produktu, imię, nazwisko oraz dokładny adres dostawy. Oferta może zostać złożona również telefonicznie, pod numerem telefonu +48 32 727 51 27,   512 125 979,  17 711 00 92, 512 125 979  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

3. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia oferty Kupującego przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonicznie. Potwierdzenie przyjęcia oferty zawiera wskazanie ceny sprzedaży, sposobu płatności, kosztów oraz terminu i sposobu dostawy zakupionych przez Kupującego towarów.

 

4. Kupujący zobowiązany jest wskazać Sprzedającemu dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w szczególności imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

 

§6

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 

Kupującemu będącemu konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedającym przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do złożenia Sprzedającemu oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail:poland@lifestyles.net lub infor@intra-ziola.pl. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 6.1., umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, kupujący będący konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

§7

 

Gwarancja

 

1. Wszystkie towary sprzedawane przy wykorzystaniu Sklepu objęte są gwarancją jakości producenta.

 

§8

 

Miejsce i sposób składania reklamacji

 

1. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego Lifestyles w Polsce, ul. Barona 22, 43-100 Tychy, oddzial Lifestyles Czech Republic s.r.o., telefonicznie pod numerem telefonu 32 727 51 27,   512 125 979,  17 711 00 92,  lub pocztą elektroniczną na adres: poland@lifestyles.net lub infor@intra-ziola.pl. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. 

 

2. W przypadku zaistnienia wad towaru, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości producenta, Kupujący będący konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi z przepisów ustawy, o której mowa w §1 pkt 4 lit. a Regulaminu.

 

3. Złożona reklamacja powinna zawierać:

 

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

 

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 

c) przedmiot reklamacji,

 

d) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności dotyczące rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady,

 

e) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,

 

f) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację .

 

4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

 

5. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt albo obniży cenę towaru.

 

6. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§9

 

Sposób, koszty i termin dostawy towarów

 

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

 

2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska GLS za pobraniem lub po wcześniejszej przedpłacie.

 

3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towary nie są dostępne, niezwłocznie zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

4. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego sposobu płatności i wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od:

 

a) w przypadku płatności określonej w § 10 pkt 2. lit. b i c – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego,

 

b) w przypadku płatności w § 10 pkt 2. lit. a – od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w § 5 pkt 3 Regulaminu.

 

Do tego czasu należy doliczyć czas na dostawę przesyłki przez kuriera.

 

§10

 

Zapłata ceny

 

1. Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapłaty ceny.

 

2. Klient składając ofertę może wybrać sposób płatności:

 

a)płatność za pobraniem w dniu odbioru towaru, (gotówka, karta kredytowa i debetowa), Kurier GLS.

 

albo

 

b) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

 

3. Klient dokonujący zapłaty w sposób określony w pkt 2 b lub c niniejszego paragrafu Regulaminu, ma obowiązek zapłaty ceny w terminie 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Brak zapłaty ceny w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym skutkuje anulowaniem zamówienia.

 

§11

 

Polityka plików coockies

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.

 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył

 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

a)         dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

b)   analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów.

 

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki

 

d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

 

4.         W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

§12

 

Możliwość określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do przez cookies

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

 

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

§13

 

Przerwy techniczne

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§14

 

Ochrona dóbr osobowych

 

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.).

 

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz ich usunięcia.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zakupy na stronach sklepu mogą być uwarunkowane udostępnieniem niektórych danych osobowych użytkownika. W tym przypadku, Wykonawca traktuje takie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 Coll. O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Dane osobowe będą w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Dane będą przechowywane i nie udostępniane osobom trzecim. Wykonawca deklaruje, że dane osobowe, są poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do wykonania niezbędnych potrzeb zwionzanych z zawarciem i wykonaniem umowy między sprzedającym a kupującym. Na pisemny wniosek klienta dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych i nie będą wykorzystywane.

 

§15

 

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

3. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

 

4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

Szukaj na stronie

Kontakt

Lifestyles Niezależni Dystrybutorzy Lifestyles in Poland
Firma MAJG Michal Szwarc
ul. Barona 22
43-100 Tychy

Sklep:
https://ziola-intra.webnode.com/
48 735 456 765
32 727 51 27, 48 512 125 979
FACEBOOK facebook.com/intralifestyl/
Global Contact: Lifestyles Global Network 8100 Keele Street, Vaughan, Ontario, Canada L4K 2A3